Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Michał Markowski

2016-06-16
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu

Ur. w 1984 r.

Wykształcenie: posiada tytuł Doktora w dziedzinie badań operacyjnych, tytuł Magistra w dziedzinie informatyki oraz Magistra Zarządzania Finansami na Politechnice Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe: Karierę zawodową rozpoczął w 2003 prowadząc własna działalność tworząc autorskie oprogramowanie do zarządzania szkołami. W latach 2007 – 2010 był odpowiedzialny w firmie InsERT za tworzenie oprogramowania finansowo – kadrowego dla małych i średnich firm. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Deloitte Advisory na stanowisku Senior Associate prowadził projekty z dziedziny modelowania finansowego i due diligence. Od roku 2012 pełnił funkcję Głównego Ekonomisty i doradcy w Ministerstwie Skarbu Państwa, kiedy to doradzał Ministrowi m.in. przy projekcie konsolidacji sektora chemicznego oraz tworzył Program Inwestycje Polskie. Od roku 2014 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Posiada międzynarodową kwalifikacje z zakresu rachunkowości i finansów - ACCA.

Inne pełnione funkcje: W latach 2013-2014 w  PLL LOT S.A. pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej i był członkiem komisji restrukturyzacji, strategii i audytu. Od 2014 roku do chwili obecnej pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w Ventures & Partners, świadczącej usługi doradcze na rynku kapitałowym w procesach fuzji i przejęć oraz IPO oraz Członka Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej w Krajowej Izbie Rozliczeniowej Giełd i Towarów. Od 2012 roku jest też Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Inwestycyjnego w Polskich Inwestycjach Rozwojowych.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Pan Michał Markowski spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).