Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Informacja prawna

Prosimy o dokładną lekturę tego dokumentu. Zawiera on informację prawną dotyczącą zasad i ogólnych warunków odwiedzania, przeglądania oraz korzystania ze strony internetowej stanowiącej własność spółki ULMA Construccion Polska S.A. i dostępnej pod adresem elektronicznym  www.ulmaconstruction.pl (dalej jako: „Strona www”).

Odwiedzanie, przeglądanie i korzystanie z niniejszej Strony www jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszej Informacji Prawnej, a także stanowiącej jej integralną część Polityki Prywatności.

Przestrzeganie i stosowanie się do warunków określonych w dokumentach, o których mowa powyżej, dotyczy każdej osoby, która odwiedza, przegląda i korzysta ze Strony www. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie odwiedzaj, nie przeglądaj ani w żaden inny sposób nie korzystaj ze Strony www.

WPROWADZENIE I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

ULMA Construccion Polska S.A. to spółka mająca swą siedzibę w miejscowości Koszajec, adres: Koszajec 50, 05-840 Brwinów (dalej także jako: „Spółka”). Spółka wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000055818, NIP: 527 02 03 299, Regon: 011201520, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi: 10 511 264,00 PLN.

Bezpośredni kontakt z ULMA Construccion Polska S.A. możliwy jest poprzez wysłanie e-maila na adres: .

CEL STRONY WWW

Niniejsza Strona www służy wyłącznie celom informacyjnym, zaś treści na niej zawarte mają charakter ogólny. Intencją Spółki nie jest w żadnym wypadku udzielanie porad w związku z treściami zawartymi na Stronie www. W celu uzyskania informacji o ofercie lub w przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z zawartością niniejszej Strony www i/lub działalnością Spółki prosimy o kontakt bezpośrednio z ULMA Construccion Polska S. A. 

Treść niniejszej Strony www ma charakter wyłącznie informacyjny, ogólny i w żadnym razie nie pełni roli profesjonalnej porady. Profesjonalne porady muszą być zawsze oparte na znajomości i analizie konkretnych przypadków z uwzględnieniem okoliczności i szczegółów dotyczących każdego Użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z ULMA Construccion Polska S.A. 

ULMA Construccion Polska S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany i aktualizacji informacji zamieszczonych na niniejszej Stronie www i/lub formy ich przedstawienia i ułożenia. 

Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony www. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Strony www może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. Wszelkie manipulowanie treścią lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian na niniejszej Stronie www bez wyraźnej zgody firmy ULMA Construccion Polska S.A. jest surowo zabronione. ULMA Construccion Polska S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie manipulowanie lub zmiany dokonane przez osoby trzecie.

ULMA Construccion Polska S.A., jej przedstawiciele, personel ani jej współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej lub mogącej wyniknąć z wykorzystania przez Użytkowników informacji i treści znajdujących się na Stronie www, ani też potraktowania ich jako podstawę do dokonania oceny lub podjęcia decyzji przez jakąkolwiek osobę lub podmiot trzeci.

Odwiedzając i przeglądając niniejszą Stronę www Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niej zgodnie z prawem, niniejszą Informacją Prawną oraz stanowiącą jej integralną część Polityką Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia przez niego ww. zobowiązania, czego efektem będzie wyrządzenie Spółce szkody, ULMA Construccion Polska S.A. uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania.

Niedozwolone korzystanie z informacji znajdujących się na niniejszej Stronie www, jak i wszelkie szkody lub straty poniesione w obszarze praw własności intelektualnej lub przemysłowej spółki ULMA Construccion Polska S.A., spowodują wystąpienie przez Spółkę przeciwko Użytkownikowi na drogę postępowania sądowego.  

TREŚĆ STRONY WWW

Chociaż informacje zamieszczone na niniejszej Stronie www zostały opracowane na podstawie obowiązującego prawa mogą one nie być wyczerpujące, pełne, dokładne i aktualne z powodu ewentualnych zmian w ustawodawstwie, orzeczeń sądowych i innych ważnych czynników.

Użytkownik korzysta z informacji zamieszczonych na niniejszej Stronie www wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Spółka ULMA Construccion Polska S.A. nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za indywidualnie wyciągane wnioski lub sposób wykorzystania ich przez jakiekolwiek osoby/podmioty trzecie.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Treść niniejszej Strony www objęta jest prawami autorskimi i jej kopiowanie, powielanie bez zgody spółki  ULMA Construccion Polska S.A., jest zabronione.

Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Spółki.

Zarówno logo, jak i firma Spółki „ULMA Construccion Polska S.A.” podlegają ochronie prawnej. Ich nieupoważnione użycie jest surowo zabronione.

Prawa własności intelektualnej odnoszące się do strony www.ulmaconstruction.pl i poszczególnych jej elementów należą do ULMA Construccion Polska S.A. chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

Użytkownik nie możne w żaden sposób interpretować dostępu do niniejszej Strony www i korzystania z niej, jako otrzymania licencji na wykorzystywanie lub prawa do jakichkolwiek elementów należących do ULMA Construccion Polska S.A.

KORZYSTANIE Z STRONY WWW

Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Strony www zgodnie z prawem i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie oraz Polityce Prywatności. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania ze Strony www w nielegalnym celu ani w jakimkolwiek innym celu, który byłby sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

LICENCJA ZWIĄZANA Z KOMUNIKACJĄ

Jeśli Użytkownik, korzystając z kanałów zapewnionych do tego celu na Stronie www, przesyła spółce ULMA Construccion Polska S.A. jakiekolwiek informacje przez Stronę www, oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że ma do tego prawo i że informacje te nie naruszają jakichkolwiek praw, w tym w szczególności: praw własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnicy handlowej, ani żadnych innych praw osób trzecich, a także że nie są one poufne. Użytkownik zgadza się na przyjęcie odpowiedzialności wobec ULMA Construccion Polska S.A. za komunikację kierowaną w swoim imieniu lub w imieniu ULMA Construccion Polska S.A. 

ŁĄCZA

Łącza do innych stron www

Jeśli Użytkownik znajdzie na Stronie www spółki ULMA Construccion Polska S.A. łącza do innych stron www w postaci przycisków, URL, bannerów itp., oznacza to, że są one zarządzane przez osoby trzecie. ULMA Construccion Polska S.A. nie jest w stanie ani nie posiada zasobów ludzkich i technicznych do zapoznawania się, kontroli i zatwierdzania wszystkich informacji, zawartości, produktów i usług świadczonych przez inne strony www, do których mogą kierować łącza ze Strony www.

W związku z tym ULMA Construccion Polska S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek element strony www, do której łącze zostało zamieszczone na Stronie www, w tym także ale nie wyłącznie, jej działania, dostępu do niej, danych, informacji, plików, jakości i niezawodności jej produktów i usług, jej własnych łączy i/lub ogólnie całej jej zawartości.

Jeśli zatem Użytkownik posiada wiedzę o nielegalnym charakterze działalności prowadzonej przez zewnętrzną, podlinkowaną stronę www, powinien o tym niezwłocznie poinformować spółkę ULMA Construccion Polska S.A., aby mogła usunąć łącze do tej strony www.

Utworzenie jakiegokolwiek rodzaju łącza między Stroną www i inną, zewnętrzną stroną www nie będzie oznaczało istnienia jakiegokolwiek rodzaju związku, współpracy lub zależności między firmą ULMA Construccion Polska S.A. i podmiotem odpowiedzialnym za stronę zewnętrzną.

Łącza do Strony www z innych stron www

Dowolny użytkownik, podmiot lub strona www pragnący utworzyć łącze do strony www muszą spełniać następujące warunki:

  • łącze prowadzić może tylko na stronę główną Strony www, chyba że ULMA Construccion Polska S.A. wyraźnie upoważni na piśmie do innego rozwiązania,
  • łącze musi być bezwzględne i pełne, tzn. musi przekierowywać Użytkownika do adresu URL Strony www po pojedynczym kliknięciu i musi zawierać pełen ekran strony głównej Strony www. Strona www zawierająca łącze do Strony www nie może w żaden sposób imitować Strony www, ustawiać jej jako części swojej własnej strony www lub jako jakiegokolwiek wątku ani tworzyć przeglądarki dla jakiejkolwiek treści ze strony www, chyba, że ULMA Construccion Polska S.A. postanowi inaczej na piśmie.

W stronie zawierającej takie łącze niedozwolone będzie stwierdzenie, że spółka ULMA Construccion Polska S.A. autoryzowała takie łącze, chyba, że ULMA Construccion Polska S.A. dokonała tego jednoznacznie na piśmie. Jeśli podmiot, który umieszcza łącze prowadzące ze swojej własnej strony do Strony www pragnie umieścić na swojej stronie www jakikolwiek element identyfikujący spółkę ULMA Construccion Polska S.A. lub jej Stronę www, taki jak w szczególności: marka, nazwa, nazwa handlowa, logo, slogan – powinien uprzednio uzyskać wyraźne pisemne pozwolenie Spółki.

ULMA Construccion Polska S.A. nie zezwala na tworzenie łączy do Strony www ze stron www zawierających materiały, informacje lub inne treści niezgodne z prawem, nielegalne, poniżające, obsceniczne i ogólnie naruszające moralność, porządek publiczny lub ogólnie przyjęte normy społeczne.

ULMA Construccion Polska S.A. nie jest upoważniona i nie posiada zasobów ludzkich i technicznych do zapoznania się, nadzorowania i zatwierdzania wszystkich informacji, treści, produktów i usług świadczonych przez inne strony www zawierające łącza do Strony www.

ULMA Construccion Polska S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek elementy strony www zawierającej łącze do Strony www, a w szczególności, ale nie wyłącznie, jej działania, dostępu do niej, danych, informacji, plików, jakości i niezawodności jej produktów i usług, jej własnych łączy i/lub ogólnie wszelkiej jej zawartości.