Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Informacja prawna

Prosimy o dokładną lekturę tego dokumentu. Zawiera on informację prawną dotyczącą zasad i ogólnych warunków odwiedzania, przeglądania oraz korzystania ze strony internetowej stanowiącej własność spółki ULMA Construccion Polska S.A. i dostępnej pod adresem elektronicznym  www.ulmaconstruction.pl (dalej jako: „Strona www”).

Odwiedzanie, przeglądanie i korzystanie z niniejszej Strony www jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszej Informacji Prawnej, a także stanowiących jej integralną część Polityki Prywatności oraz Polityki Plików Cookies.

Przestrzeganie i stosowanie się do warunków określonych w dokumentach, o których mowa powyżej, dotyczy każdej osoby, która odwiedza, przegląda i korzysta ze Strony www. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie odwiedzaj, nie przeglądaj ani w żaden inny sposób nie korzystaj ze Strony www.

WPROWADZENIE I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

ULMA Construccion Polska S.A. to spółka mająca swą siedzibę w miejscowości Koszajec, adres: Koszajec 50, 05-840 Brwinów (dalej także jako: „Spółka”). Spółka wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000055818, NIP: 527 02 03 299, Regon: 011201520, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi: 10 511 264,00 PLN.

Bezpośredni kontakt z ULMA Construccion Polska S.A. możliwy jest poprzez wysłanie e-maila na adres: .

CEL STRONY WWW

Niniejsza Strona www służy wyłącznie celom informacyjnym, zaś treści na niej zawarte mają charakter ogólny. Intencją Spółki nie jest w żadnym wypadku udzielanie porad w związku z treściami zawartymi na Stronie www. W celu uzyskania informacji o ofercie lub w przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z zawartością niniejszej Strony www i/lub działalnością Spółki prosimy o kontakt bezpośrednio z ULMA Construccion Polska S. A. 

Treść niniejszej Strony www ma charakter wyłącznie informacyjny, ogólny i w żadnym razie nie pełni roli profesjonalnej porady. Profesjonalne porady muszą być zawsze oparte na znajomości i analizie konkretnych przypadków z uwzględnieniem okoliczności i szczegółów dotyczących każdego Użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z ULMA Construccion Polska S.A. 

ULMA Construccion Polska S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany i aktualizacji informacji zamieszczonych na niniejszej Stronie www i/lub formy ich przedstawienia i ułożenia. 

Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony www. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Strony www może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. Wszelkie manipulowanie treścią lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian na niniejszej Stronie www bez wyraźnej zgody firmy ULMA Construccion Polska S.A. jest surowo zabronione. ULMA Construccion Polska S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie manipulowanie lub zmiany dokonane przez osoby trzecie.

ULMA Construccion Polska S.A., jej przedstawiciele, personel ani jej współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej lub mogącej wyniknąć z wykorzystania przez Użytkowników informacji i treści znajdujących się na Stronie www, ani też potraktowania ich jako podstawę do dokonania oceny lub podjęcia decyzji przez jakąkolwiek osobę lub podmiot trzeci.

Odwiedzając i przeglądając niniejszą Stronę www Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niej zgodnie z prawem, niniejszą Informacją Prawną oraz stanowiącymi jej integralną część: Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookies. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia przez niego ww. zobowiązania, czego efektem będzie wyrządzenie Spółce szkody, ULMA Construccion Polska S.A. uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania.

Niedozwolone korzystanie z informacji znajdujących się na niniejszej Stronie www, jak i wszelkie szkody lub straty poniesione w obszarze praw własności intelektualnej lub przemysłowej spółki ULMA Construccion Polska S.A., spowodują wystąpienie przez Spółkę przeciwko Użytkownikowi na drogę postępowania sądowego.  

TREŚĆ STRONY WWW

Chociaż informacje zamieszczone na niniejszej Stronie www zostały opracowane na podstawie obowiązującego prawa mogą one nie być wyczerpujące, pełne, dokładne i aktualne z powodu ewentualnych zmian w ustawodawstwie, orzeczeń sądowych i innych ważnych czynników.

Użytkownik korzysta z informacji zamieszczonych na niniejszej Stronie www wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Spółka ULMA Construccion Polska S.A. nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za indywidualnie wyciągane wnioski lub sposób wykorzystania ich przez jakiekolwiek osoby/podmioty trzecie.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Treść niniejszej Strony www objęta jest prawami autorskimi i jej kopiowanie, powielanie bez zgody spółki  ULMA Construccion Polska S.A., jest zabronione.

Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Spółki.

Zarówno logo, jak i firma Spółki „ULMA Construccion Polska S.A.” podlegają ochronie prawnej. Ich nieupoważnione użycie jest surowo zabronione.

Prawa własności intelektualnej odnoszące się do strony www.ulmaconstruction.pl i poszczególnych jej elementów należą do ULMA Construccion Polska S.A. chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

Użytkownik nie możne w żaden sposób interpretować dostępu do niniejszej Strony www i korzystania z niej, jako otrzymania licencji na wykorzystywanie lub prawa do jakichkolwiek elementów należących do ULMA Construccion Polska S.A.

KORZYSTANIE Z STRONY WWW

Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Strony www zgodnie z prawem i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania ze Strony www w nielegalnym celu ani w jakimkolwiek innym celu, który byłby sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

LICENCJA ZWIĄZANA Z KOMUNIKACJĄ

Jeśli Użytkownik, korzystając z kanałów zapewnionych do tego celu na Stronie www, przesyła spółce ULMA Construccion Polska S.A. jakiekolwiek informacje przez Stronę www, oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że ma do tego prawo i że informacje te nie naruszają jakichkolwiek praw, w tym w szczególności: praw własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnicy handlowej, ani żadnych innych praw osób trzecich, a także że nie są one poufne. Użytkownik zgadza się na przyjęcie odpowiedzialności wobec ULMA Construccion Polska S.A. za komunikację kierowaną w swoim imieniu lub w imieniu ULMA Construccion Polska S.A. 

ŁĄCZA

Łącza do innych stron www

Jeśli Użytkownik znajdzie na Stronie www spółki ULMA Construccion Polska S.A. łącza do innych stron www w postaci przycisków, URL, bannerów itp., oznacza to, że są one zarządzane przez osoby trzecie. ULMA Construccion Polska S.A. nie jest w stanie ani nie posiada zasobów ludzkich i technicznych do zapoznawania się, kontroli i zatwierdzania wszystkich informacji, zawartości, produktów i usług świadczonych przez inne strony www, do których mogą kierować łącza ze Strony www.

W związku z tym ULMA Construccion Polska S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek element strony www, do której łącze zostało zamieszczone na Stronie www, w tym także ale nie wyłącznie, jej działania, dostępu do niej, danych, informacji, plików, jakości i niezawodności jej produktów i usług, jej własnych łączy i/lub ogólnie całej jej zawartości.

Jeśli zatem Użytkownik posiada wiedzę o nielegalnym charakterze działalności prowadzonej przez zewnętrzną, podlinkowaną stronę www, powinien o tym niezwłocznie poinformować spółkę ULMA Construccion Polska S.A., aby mogła usunąć łącze do tej strony www.

Utworzenie jakiegokolwiek rodzaju łącza między Stroną www i inną, zewnętrzną stroną www nie będzie oznaczało istnienia jakiegokolwiek rodzaju związku, współpracy lub zależności między firmą ULMA Construccion Polska S.A. i podmiotem odpowiedzialnym za stronę zewnętrzną.

Łącza do Strony www z innych stron www

Dowolny użytkownik, podmiot lub strona www pragnący utworzyć łącze do strony www muszą spełniać następujące warunki:

 • łącze prowadzić może tylko na stronę główną Strony www, chyba że ULMA Construccion Polska S.A. wyraźnie upoważni na piśmie do innego rozwiązania,
 • łącze musi być bezwzględne i pełne, tzn. musi przekierowywać Użytkownika do adresu URL Strony www po pojedynczym kliknięciu i musi zawierać pełen ekran strony głównej Strony www. Strona www zawierająca łącze do Strony www nie może w żaden sposób imitować Strony www, ustawiać jej jako części swojej własnej strony www lub jako jakiegokolwiek wątku ani tworzyć przeglądarki dla jakiejkolwiek treści ze strony www, chyba, że ULMA Construccion Polska S.A. postanowi inaczej na piśmie.

W stronie zawierającej takie łącze niedozwolone będzie stwierdzenie, że spółka ULMA Construccion Polska S.A. autoryzowała takie łącze, chyba, że ULMA Construccion Polska S.A. dokonała tego jednoznacznie na piśmie. Jeśli podmiot, który umieszcza łącze prowadzące ze swojej własnej strony do Strony www pragnie umieścić na swojej stronie www jakikolwiek element identyfikujący spółkę ULMA Construccion Polska S.A. lub jej Stronę www, taki jak w szczególności: marka, nazwa, nazwa handlowa, logo, slogan – powinien uprzednio uzyskać wyraźne pisemne pozwolenie Spółki.

ULMA Construccion Polska S.A. nie zezwala na tworzenie łączy do Strony www ze stron www zawierających materiały, informacje lub inne treści niezgodne z prawem, nielegalne, poniżające, obsceniczne i ogólnie naruszające moralność, porządek publiczny lub ogólnie przyjęte normy społeczne.

ULMA Construccion Polska S.A. nie jest upoważniona i nie posiada zasobów ludzkich i technicznych do zapoznania się, nadzorowania i zatwierdzania wszystkich informacji, treści, produktów i usług świadczonych przez inne strony www zawierające łącza do Strony www.

ULMA Construccion Polska S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek elementy strony www zawierającej łącze do Strony www, a w szczególności, ale nie wyłącznie, jej działania, dostępu do niej, danych, informacji, plików, jakości i niezawodności jej produktów i usług, jej własnych łączy i/lub ogólnie wszelkiej jej zawartości.

ULMA Construccion Polska S.A. - Polityka plików cookies

Niniejsza Strona www korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Poniżej podano szczegółowe informacje o tym, czym są pliki cookies, z jakich typów plików cookies korzysta niniejsza Strona www, jak można wyłączyć ich obsługę w przeglądarce i jak powstrzymać osoby trzecie od instalowania plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Czym są pliki cookies i do czego używamy ich na naszej Stronie www?

Pliki cookies instalowane są przez strony www i aplikacje, z których korzystasz w twojej przeglądarce lub urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie lub telewizorze z dostępem do Internetu), kiedy przeglądasz strony www lub korzystasz z tej aplikacji. Wykorzystywane są do przechowywania informacji o twojej wizycie. Strona www spółki ULMA Construccion Polska S.A. korzysta z plików cookie do:

 • zapewniania poprawnego działania Strony.
 • przechowywania twoich preferencji, takich jak wybrany język czy rozmiar czcionki.
 • poznania twojej interakcji w zakresie zawartości Strony www.
 • zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak informacje o tym, które elementy Strony www odwiedziłeś i ile czasu spędziłeś na ich  przeglądaniu.

Pliki cookies pomagają nam optymalizować przeglądanie naszej Strony www poprzez przystosowywanie oferowanych przez nas informacji i usług do twoich zainteresowań. Dzięki temu jesteśmy w stanie optymalizować przeglądanie naszej Strony za każdym razem, gdy nas odwiedzasz. Strona www spółki ULMA Construccion Polska S.A. korzysta z plików cookies w celu maksymalnego optymalizowania jej działania, dostosowywania do twoich potrzeb i ułatwiania przeglądania.

Pliki cookies powiązane są z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem lub urządzeniem. Nie służą do gromadzenia danych osobowych. Możesz w dowolnym momencie wejść w ustawienia swojej przeglądarki i zmienić i/lub zablokować instalację plików cookies przesyłanych przez ULMA Construccion Polska S.A. bez konieczności utraty dostępu do zawartości Strony www. Może to jednak mieć wpływ na jakość usług.

Czemu są one ważne?

 • Pliki cookies rozróżnia się ze względu na to, kto zarządza urządzeniami lub domeną, z których wysyłane są pliki cookies i gdzie przetwarzane są zebrane dane:
 • Korzysta się z nich w celu ustawienia poziomów ochrony i bezpieczeństwa a tym samym zapobiegania lub utrudniania dokonywania ataków cybernetycznych na stronę internetową lub jej użytkowników.
 • Pomagają administratorom serwerów www w zdobywaniu informacji statystycznych zbieranych przez pliki cookies i w związku z tym w poprawianiu jakości świadczenia usług.

Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy na Stronie ULMA Construccion Polska S.A.?

Pliki cookies rozróżnia się ze względu na to, kto zarządza urządzeniami lub domeną, z których wysyłane są pliki cookies i gdzie przetwarzane są zebrane dane:

 • Własne pliki cookies przesyłane są do twojego komputera i zarządzane wyłącznie przez ULMA Construccion Polska S.A. w celu poprawy działania Strony www (na przykład przy oglądaniu filmów wideo hostowanych na innej stronie www). Dane, które z nich zbieramy, wykorzystywane są do poprawy jakości naszych usług i twoich doświadczeń jako użytkownika korzystającego ze Strony www.
 • Zewnętrzne pliki cookies tworzone są przez domenę inną niż nasza Strona www. Nie mamy dostępu do danych zapisywanych w plikach cookie innych stron www podczas ich przeglądania.

W zależności od tego, jak długo pozostają na komputerze użytkownika, pliki cookies można podzielić na:

 • Sesyjne pliki cookies: wygasające gdy Użytkownik opuści Stronę www lub zamknie przeglądarkę. Ten typ plików cookies stosowany jest do zbierania i przechowywania danych podczas odwiedzin użytkownika na Stronie www. 
 • Stałe pliki cookies:  Stale pliki cookies wygasają, gdy wykonały one swoje zadanie lub gdy zostaną usunięte ręcznie. Ten typ plików cookie pozostaje na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Niektóre z usług spółki ULMA Construccion Polska S.A. korzystają z łączy do portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, itp.

Korzystając z serwisu społecznościowego wyrażasz zgodę na przechowywanie przez portal społecznościowy stałego pliku cookie.

Ten plik cookie pamięta twój numer ID, co przyśpiesza uzyskanie dostępu przy kolejnych wizytach. Możesz skasować ten plik cookie i usunąć wszelkie uprawnienia dostępu do ULMA Construccion Polska S.A. w ustawieniach prywatności konkretnego portalu społecznościowego.v

Szczegółowe informacje o plikach cookie stosowanych na Stronie www.ulmaconstruction.pl

NazwaDostawcaRodzajCzy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie ze strony www?
_utma Google Analytics Własny/Stały Tak
_utmb Google Analytics Własny/Stały Tak
_utmc Google Analytics Własny/Sesyjny Tak
_utmz Google Analytics Własny/Stały Tak
ASP.NET_SessionId ULMA Construction (Plone) Własny/Sesyjny Tak

Opis plików cookie dla domeny www.ulmaconstruction.pl

Nazwa dostawcyOpis
Google

Pliki cookie Google Analytics generują anonimowy numer ID użytkownika, który wykorzystywany jest do obliczania, ile razy użytkownik odwiedził Stronę www, kiedy odbyła się jego pierwsza i ostatnia wizyta, jak długo trwała wizyta, skąd użytkownik dotarł do Strony i z jakich słów kluczowych korzystał.

 

Więcej informacji o zewnętrznych plikach cookie:

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

W jaki sposób mogę kontrolować ustawienia plików cookies?

Przeglądając naszą Stronę www wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Polityce plików cookies. Aby zagwarantować, że użytkownik jest dobrze poinformowany o polityce plików cookies, ULMA Construccion Polska S.A. udostępnia ją na Stronie www bez rezygnacji z prawa użytkownika do blokowania, kasowania i odmowy korzystania z plików cookies w dowolnym momencie.

Podkreślamy, że pliki cookies nie są niezbędne do korzystania z naszej Strony www i w związku z tym można je zablokować lub wyłączyć ich obsługę w ustawieniach przeglądarki. Większość przeglądarek ostrzega użytkowników o obecności plików cookie i możliwości automatycznego ich odrzucenia. Jeśli zostaną one odrzucone, użytkownicy w dalszym ciągu będą w stanie korzystać z naszej Strony www, ale możliwość korzystania z niektórych usług zostanie ograniczona i w związku z tym komfort użytkowania może być mniej zadowalający.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Poniżej zamieszczono listę łączy dla najczęściej używanych przeglądarek i urządzeń, które zapewnią ci niezbędne informacje dotyczące zarządzania plikami cookies.

Czy aktualizujemy naszą Politykę Plików Cookie?

Polityka plików cookies naszej Strony www może być aktualizowana dlatego zalecamy jej lekturę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę www, gdyż dzięki temu będziesz wiedział, jak i dlaczego korzystamy z plików cookies.

Nasz polityka plików cookie zaktualizowana została po raz ostatni dnia [20/07/2014].