Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Spółka

INDYWIDUALNY STANDARD RAPORTOWANIA

ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

 

Mając na uwadze konieczność prowadzenia transparentnej polityki informacyjnej wobec akcjonariuszy, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. wprowadza „Indywidualny Standard Raportowania ULMA Construccion Polska S.A.”

Zgodnie z wymogami dotyczącymi podawania informacji do wiadomości publicznej wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie), Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu zasad selekcji zdarzeń dotyczących ULMA oraz procesu decyzyjnego w zakresie ich kwalifikacji do raportowania oraz określenia katalogu zdarzeń, które w ocenie ULMA spełniają kryteria informacji poufnej w rozumieniu ww. Rozporządzenia, a także ich obiegu.

Niniejszy dokument nie wyczerpuje wszystkich możliwości powstania informacji poufnych w ULMA
i stanowi jedynie przykładowy zbiór zdarzeń mających charakter informacji poufnych.

W przypadku zdarzeń nie ujętych w niniejszym dokumencie, a spełniających przesłanki informacji poufnej, ULMA poda je do wiadomości zgodnie z wymogami Rozdziału 3 Rozporządzenia MAR.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

ULMA – rozumie się przez to ULMA Construccion Polska S.A.

Jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów ustawy o rachunkowości;

Jednostce zależnej/spółce zależnej - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości;

Jednostkach powiązanych - rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości;

Grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości;

Osobie zarządzającej - rozumie się przez to osoby mające istotny wpływ na zarządzanie ULMA, a w szczególności: członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administracyjnego, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta;

Osobie nadzorującej - rozumie się przez to w szczególności członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego;

Podmiocie powiązanym - rozumie się przez to:

a)    jednostkę dominującą wobec ULMA,

b)    jednostkę zależną wobec ULMA,

c)     jednostki znajdujące się wraz z ULMA pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej,

d)    akcjonariusza  posiadającego, w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, w chwili przekazania informacji co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu ULMA, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,

e)     osobę, która w chwili przekazania informacji jest osobą zarządzającą lub nadzorującą ULMA lub jednostki z nią powiązanej,

f)     osobę, która w chwili przekazania informacji jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli z którąkolwiek osobą zarządzającą lub nadzorującą Spółkę lub jednostki z nią powiązanej,

g)     jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, w której osobą zarządzającą lub nadzorującą jest, lub na którą wywiera znaczący wpływ, lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. d i e;

Informacji Poufnej - rozumie się przez to zgodnie z art. 7 ust 1 lit a) Rozporządzenia Market Abuse Regulation określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej  liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;

Nabyciu - rozumie się przez to przeniesienie, na rzecz ULMA lub jednostki od niej zależnej, prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania, a także objęcie akcji (udziałów);

Zbyciu - rozumie się przez to przeniesienie, przez ULMA lub przez jednostkę od niej zależną, prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania;

Podjęciu decyzji o zamiarze - rozumie się przez to podjęcie przez organ ULMA decyzji o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do zrealizowania wskazanego zamiaru;

Przy określaniu istotności zjawisk lub zdarzeń (np. zawarcie znaczącej umowy, aktywa znaczącej wartości, istotne zmiany, itp.) bierze się pod uwagę wpływ danego zjawiska bądź zdarzenia na wysokość kapitałów własnych ULMA, lub na przychody z działalności ULMA w skali roku lub kwartału lub wpływ na wyniki finansowe ULMA w skali roku lub kwartału.

ZDARZENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

 1. Podjęcie przez Zarząd ULMA uchwały dot. odwołania, likwidacji lub istotnej zmiany dot. zobowiązań ULMA lub jej spółek zależnych w zakresie umów o linię kredytową, dotyczących istotnej części dotychczasowego finansowania działalności lub powzięcie informacji o odwołaniu lub likwidacji linii kredytowych przez jeden lub więcej banków, dotyczące istotnej części dotychczasowego finansowania działalności;
 2. Udzielenie przez ULMA lub jednostkę od niej zależną na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji;
 3. Pozyskanie przez ULMA informacji o wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności ULMA lub jednostki od niego zależnej;
 4. Powzięcie wiedzy, co do niewypłacalności istotnych dłużników ULMA, lub rozpoczęciu postępowania windykacyjnego wobec dłużnika o istotnej wielkości;
 5. Powstanie zdarzenia polegającego na powstaniu szkody w środowisku naturalnym w ramach działalności operacyjnej ULMA;
 6. Istotne zmiany w zakresie wartości aktywów ULMA;
 7. Istotne zmniejszenie lub zwiększenie wartości posiadanych przez ULMA instrumentów finansowych, np. w wyniku utraty ich wartości godziwej;
 8. Podjęcie uchwały przez Zarząd ULMA o:
  • złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • ogłoszeniu upadłości;
  • zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
  • postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
  • zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego,
  • otwarciu postępowania likwidacyjnego;
  • pozyskanie wiedzy przez Zarząd ULMA o zgłoszeniu ww. wniosków przez jednego lub więcej wierzycieli ULMA w odniesieniu do ULMA lub jednostki od niej zależnej;

9. Powstaniu ryzyk związanych z działalnością operacyjną, w zakresie których Zarząd ULMA podjął decyzje o objęciu rezerwami o istotnej wielkości;

 

ZDARZENIA KORPORACYJNE

 1. Podjęcie uchwały przez Zarząd ULMA o:
  • zamiarze złożenia wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego;
  • otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
  • odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
  • dokonaniu zabezpieczenia majątku ULMA w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • zatwierdzeniu układu;
  • odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
  • zakończeniu lub umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego - w odniesieniu do ULMA lub jednostki od niej zależnej;

2. Otrzymanie przez ULMA udokumentowanej informacji dotyczącej:

  • zmian w zakresie sprawowania kontroli nad ULMA lub przejęcia kontroli nad ULMA;
  • emisji obligacji lub innych papierów wartościowych;
  • wprowadzenia pracowniczych programów motywacyjnych związanych z akcjami ULMA;
  • zmian wysokości lub struktury kapitału zakładowego ULMA;
  • umorzenia lub zmiany praw z papierów wartościowych;
  • likwidacji ULMA;
  • rozwiązania ULMA.

3. Podjęcie uchwały przez Zarząd ULMA o emisji obligacji lub innych papierów wartościowych spółek zależnych ULMA, również na okoliczność wprowadzenia pracowniczych programów motywacyjnych związanych z akcjami ULMA;

4. Powzięcie uchwały przez Zarząd ULMA o zamiarze nabycia lub zbycia przez ULMA lub jednostkę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez ULMA;

5. Podjęcie uchwały przez władze ULMA o:

  • zamiarze połączenia ULMA z innym podmiotem; 
  • podziału ULMA;
  • przekształceniu ULMA;

6. Podjęcie uchwały Zarządu ULMA dot. połączenia, likwidacji, rozwiązania oraz przekształcenia istotnej spółki zależnej;

7. Wypowiedzenie przez ULMA lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie lub przegląd, sprawozdania finansowego ULMA, a także rozwiązanie takiej umowy za porozumieniem stron;

8. Odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięcie przez ULMA informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;

9. Powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej;

10. Zakończenie subskrypcji lub sprzedaży związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych ULMA do obrotu;

11. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu w tym również poza terytorium Polski (tj. na innych regulowanych); Odmowa dopuszczenia papierów wartościowych ULMA do obrotu;

12. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA (zwyczajnego i nadzwyczajnego);

13. Podjęcie uchwały przez władze ULMA dotyczące programów skupu akcji własnych lub transakcji na innych notowanych instrumentach kapitałowych ULMA;

14. Podjęcie uchwały przez Zarząd ULMA dotyczącej podziału zysku za dany okres w tym w szczególności w odniesieniu do poziomu proponowanej dywidendy, zaliczek na dywidendę lub odsetek od papierów wartościowych;

15. Podjęcie uchwały o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości.

 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

 1. Utrata przez ULMA lub jednostkę od niej zależną aktywów o znacznej wartości; w tym o przekroczeniu opisanych progów w ciągu jednego kwartału;
 2. Zawarcie przez ULMA lub jednostkę od niej zależną znaczącej umowy;
 3. Spełnienie się lub niespełnienie warunku dotyczącego zawartej przez ULMA lub jednostkę od niej zależną znaczącej umowy warunkowej; przekraczającej podany limit lub umowy warunkowej wbudowanej do mowy znaczącej;
 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie zawartej przez ULMA lub jednostkę od niej zależną znaczącej umowy;
 5. Podjęcie uchwały przez Zarząd ULMA o rozpoczęciu programu restukturyzacyjnego lub reorganizacyjnego, mającego wpływ na istotne elementy składników majątkowych ULMA lub dotyczącego zatrudnienia w zakresie zwolnień grupowych, sytuację finansową lub zyski i straty - w odniesieniu do ULMA lub jednostki od niej zależnej;
 6. Powstanie lub utrata w ramach aktywów ULMA istotnych wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności: nowych licencji, patentów, zarejestrowanych znaków towarowych;
 7. Podjęcie uchwały przez Zarząd ULMA dotyczącej wycofania się z obszaru działalności podstawowej lub wejścia w nowy obszar działalności, wpływający w istotny sposób na wielkość prowadzonych działań operacyjnych, a w szczególności wymagającego restrukturyzacji i reorganizacji lub zatrudnienia;
 8. Ustanowienie hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na istotnych aktywach przez ULMA lub jednostkę od niej zależną.