Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wezwania

I wezwanie na akcje ogłoszone w dniu 24 czerwca 2004 r.

 

W dniu 17 lutego 2004 r. Zarząd Bauma S.A. powziął informację o złożeniu przez zagranicznego inwestora branżowego, głównym akcjonariuszom reprezentującym łącznie ponad 80% kapitału zakładowego Spółki, propozycji nabycia należących do nich akcji, oraz o przyjęciu wyżej wymienionej oferty przez tych akcjonariuszy.

 Przedmiotem ogłoszonego publicznego wezwania były:

  • 3.898.132 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F, dopuszczonych do publicznego obrotu oraz obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLBAUMA00017;
  • 992.500 akcji imiennych uprzywilejowanych (co do praw głosu: 5 głosów na jedną akcję i co do dywidendy) założycielskich serii A, dopuszczonych do publicznego obrotu, nie dopuszczonych do obrotu giełdowego, oznaczonych kodem ISIN: PLBAUMA00041

 Firma i siedziba Wzywającego:   ULMA C y E, S. Coop. z siedzibą w Onati (Guipuzcoa), Hiszpania (“ULMA” lub “Wzywający”)

Adres:Paseo Otadui 3, Apdo. 13, 20560 Onati (Guipuzcoa), Hiszpania

 Wzywający zamierzał nabyć w wyniku Wezwania 100% Akcji.

Cena po której akcje objęte wezwaniem zostały nabyte wyniosła 9,34 zł, czyli równowartość 2,04 EUR według średniego kursu wymiany PLN do EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 23 czerwca 2004. Cena ta spełniała kryteria określone w art. 155 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002, nr 49, poz. 447) ("Ustawa"). Cena, po jakiej Wzywający zobowiązał się nabyć Akcje, nie była niższa niż średnia cena rynkowa Akcji na Okaziciela z ostatnich 6 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, tj. 8,04 zł za Akcje na Okaziciela. Wzywający lub podmioty bezpośrednio lub pośrednio od niego zależne lub które łączy porozumienie wymienione w art. 158a ust. 3 pkt 1 Ustawy nie nabywały Akcji w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Przy obliczaniu średniej ceny rynkowej uwzględniono średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Giełdę kursów zamknięcia notowań Akcji na Okaziciela w systemie ciągłym. W związku z faktem, iż Akcje Imienne nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, jak również nie były nabywane w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, brak było możliwości określenia ceny minimalnej dla Akcji Imiennych.

Wezwanie ogłoszono w dniu 24 czerwca 2004 roku.

Wzywający uzyskał zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Akcji. Podmiot pośredniczący uzyskał zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie poza rynkiem regulowanym obrotu Akcjami Imiennymi.

Wzywający zamierzał realizować strategiczne plany służące rozwojowi Spółki w celu wzmocnienia pozycji i działalności prowadzonej przez Spółkę na polskim rynku. Ambicją Wzywającego było zbudowanie długotrwałej strategii umożliwiającej osiągnięcie przez Spółkę wiodącej pozycji na rynku polskim w ciągu najbliższych 10 lat oraz stworzenie bazy do ekspansji na inne rynki środkowoeuropejskie. Wzywający pragnął wykorzystać szereg różnorodnych metod w celu umożliwienia Spółce osiągnięcia powyższego celu, w tym między innymi: prowadzenie zintensyfikowanych badań rynku i dokonanie znacznych inwestycji w budowanie marki, dokonanie oceny obecnej sieci dystrybucyjnej, o ile zajdzie taka potrzeba, inwestycji w rozwiązania dystrybucyjne, których Spółka będzie wyłącznym właścicielem.

Wezwanie było skierowane do akcjonariuszy posiadających Akcje na Okaziciela oraz Akcje Imienne.

W dniu 16 lipca 2004 r. ULMA C y E, S. Coop. nabyła w wyniku publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 24 czerwca 2004 r.4.763.149 akcji spółki BAUMA S.A., w tym 992.500 imiennych akcji dopuszczonych do obrotu publicznego oraz 3.770.649 akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, których łączny procentowy udział w kapitale zakładowym BAUMA S.A. wynosił 97,39%, co dało prawo do wykonywania 97,39% głosów Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BAUMA S.A.

 

II wezwanie na akcje ogłoszone w dniu 28 lipca 2004 r.

 

Firma i siedziba Wzywającego: ULMA C y E, S. Coop. z siedzibą w Onati (Guipuzcoa), Hiszpania (“ULMA” lub “Wzywający”)

Adres:  Paseo Otadui 3, Apdo. 13, 20560 Onati (Guipuzcoa), Hiszpania

Wezwanie było skierowane do akcjonariuszy posiadających Akcje na Okaziciela oraz Akcje Imienne.