Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Pierwsze notowanie

ULMA Construccion Polska S.A. (BAUMA S.A.) była setną spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Debiut miał miejsce w dniu 21 maja 1997 r.

Oferowanych było 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda.

Cena emisyjna została ustalona przez Zarząd i wynosiła 10 zł.

W ramach emisji akcji serii C wyłączono prawa pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Wyłączenie prawa poboru podyktowane było potrzebą zgromadzenia kapitału na planowane inwestycje oraz uzyskaniem odpowiedniego rozproszenia akcjonariuszy.

Podstawowym celem emisji akcji serii C było pozyskanie środków finansowych na działania, które zgodnie z przyjętą strategią Spółki doprowadzą do uzyskania przez nią przewagi nad głównymi konkurentami na rynku w centralnej Polsce, jak również umożliwią rozszerzenie działalności na nowe regiony kraju.