Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy, Polska

Pomosty wznoszące BMK zastosowane do montażu pylonu
Budowa Trasy Uniwersyteckiej wraz z mostem na rzece Brdzie to największa inwestycja drogowa w historii Bydgoszczy.

Opis inwestycji

Budowa Trasy Uniwersyteckiej wraz z mostem na rzece Brdzie to największa inwestycja drogowa w historii Bydgosz­czy. Koszt realizacji pierwszego etapu (do ul. Wojska Polskiego) wyniesie 206 mln zł, z czego 92 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Ta cześć trasy będzie miała 1,7 km długości, a kierowcy pojadą nią najpóźniej pod koniec 2013 r. Kolejny etap, do ul. Jana Pawła, ma zostać zrealizowany do 2016 r.

Rozwiązania ULMA

W ramach projektu firma ULMA Construccion Polska SA dostarcza m.in. deskowania na ustroje nośne dwóch estakad, dwóch wiaduktów oraz pomosty robocze potrzebne przy mon­tażu nietypowego pylonu mostu na rzece Brdzie.

Jako pierwsza została zrealizowana estakada E3. Deskowa­nie płyty jezdnej obiektu, wykonane w systemie ENKOFORM H-120, zostało zaprojektowane ze specjalnymi wstawkami na­dającymi oryginalny kształt spodu płyty (brak ostrych krawę­dzi). Konstrukcję podparto wieżami T-60; podczas montażu podparcia pod pierwszą i drugą sekcję na placu budowy było jednocześnie zmontowanych 250 wież. Wysokość najwyższej z nich przekraczała 10 m. Obecnie realizowane są: estakada E1 o długości ok. 270 m, wiadukty WD4 i WD5 o długości ok. 95 m każdy oraz stalowy pylon.

Najciekawszym elementem Trasy Uniwersyteckiej jest pylon mostu o wysokości 70 m, składający się z dwóch części w kształ­cie liter A i Ω. Jego konstrukcja wykonywana jest na miejscu z kolejnych segmentów, łączonych ze sobą przez spawanie. Każda noga na prostym odcinku składa się z od 25 do 28 segmentów o wysokości od 1,5 do 2,5 m. Ze względu na skomplikowaną geometrię obiektu – różne kąty nachylenia każdej płaszczyzny pylonu – ULMA zaproponowała rozwiązanie z zastosowaniem pomostów wznoszących BMK. Zaprojektowano po cztery po­mosty na każdą nogę pylonu, składające się z dwóch podestów górnego i dolnego. Rozwiązanie to umożliwia jednoczesne wy­konywanie z podestu górnego połączeń spawanych elementów, a z dolnego szlifowanie spoin i pokrywanie farbą antykorozyjną uprzednio wykonanych połączeń. Cykl scalania jednego seg­mentu na każdej nodze pylonu trwa ok. czterech dni.

Ze względu na konieczność mocowania pomostów do kon­strukcji stalowej, wykonawca, Firma Gotowski, we współpracy z ULMA, zaprojektował i wykonał specjalne adaptery – tymcza­sowe elementy indywidualnie spawane do stalowych segmentów pylonu. Adaptery te są demontowane z dolnych pomostów podczas wykonywania prac szlifowania spoin.