Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Warunki użytkowania ULMA Studio dla Revit®

I. OGÓLNE

1. Niniejsze Warunki użytkowania regulują relacje pomiędzy ULMA Construction a Użytkownikiem w odniesieniu do licencjonowania i używania oprogramowania ULMA Studio dla Revit® (odtąd ULMA Studio).

2. Użytkownik potwierdza, że rozumie i akceptuje niniejsze Warunki użytkowania mające zastosowanie do każdego użycia ULMA Studio. 

3. ULMA Construction oferuje swoje oprogramowanie online za pośrednictwem strony internetowej www.ulmaconstruction.pl. Pobierając to oprogramowanie ze strony internetowej ULMA Construction Użytkownik akceptuje Umowę licencyjną między ULMA Construction a Użytkownikiem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Licencjobiorca otrzymuje niewyłączną licencję na korzystanie z oprogramowania.

5. Korzystanie z oprogramowania ULMA Studio jest bezpłatne, chyba że strony uzgodnią inaczej.

6. Instalacja ULMA Studio jest ograniczona do jednego użytkownika lub komputera na licencję, a ULMA Construction nie będzie odpowiedzialna za instalację tego oprogramowania. 

7. Licencjobiorca nie może wykonywać kopii oprogramowania, z wyjątkiem kopii zapasowych systemu wykonanych ze względów bezpieczeństwa.

8. ULMA Studio może automatycznie łączyć się z Internetem w celu pobrania i instalacji aktualizacji lub ulepszeń bez uprzedniego powiadomienia. Pobierając program akceptujesz wspomniane połączenie, pobieranie i automatyczną instalację aktualizacji i ulepszeń.

II. GWARANCJA

1. ULMA Studio to dodatek do Revit®, który pomaga użytkownikowi stosować produkty ULMA, a biorąc pod uwagę ciągłą ewolucję materiałów i projektów, może zawierać błędy w końcowych wynikach, które wpłyną na ich użycie. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za sprawdzenie i weryfikację danych uzyskanych przed użyciem, zarówno pod względem projektu, jak i użytych materiałów.

2. Chociaż firma ULMA Construction stworzyła ULMA Studio z maksymalną starannością i wiedzą ekspercką, użytkownik zdaje sobie sprawę, że niemożliwe jest stworzenie oprogramowania całkowicie wolnego od błędów. Dlatego ULMA Construction nie gwarantuje, że ULMA Studio będzie działać bez przerwy, że będzie wolne od błędów lub że błędy te mogą całkowicie usunąć program. ULMA Construction nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym osobiste) i / lub szkody bezpośrednio spowodowane nieprawidłowym działaniem programu.

3. ULMA Construction nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki wynikające z korzystania z tego programu niezależnie od okoliczności, nawet jeśli użycie programu jest prawidłowe. Ponosisz pełną odpowiedzialność, w tym pełne odszkodowanie w imieniu ULMA Construction, za wszelkie szkody, które mogą zostać wyrządzone tobie lub stronom trzecim w wyniku każdego użycia programu, w tym właściwego.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wstępnych wymagań niezbędnych dla systemu operacyjnego, a także licencji i oprogramowania, które pozwolą mu prawidłowo i  legalnie korzystać z ULMA Studio.

5. Użytkownik powinien powiadomić ULMA Construction o wszelkich istotnych wadach lub błędach natychmiast po ich wykryciu.

6. Dokumentów i / lub plików utworzonych za pomocą ULMA Studio (łącznie z pomiarami, obliczeniami, planami, parametrami itp.) nie można zastosować bez porównania z dokumentacją techniczno – ruchową i instrukcjami ULMA Construction lub innymi istotnymi informacjami technicznymi na temat szalunków i / lub rusztowań ULMA Construction. ULMA Construction nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownik nie jest upoważniony (w szczególności) do modyfikowania, przetwarzania, tłumaczenia, wykonywania inżynierii wstecznej, kompilacji lub dekompilacji jakiejkolwiek części oprogramowania, tworzenia dzieł pochodnych (niezależnie od tego, czy będzie to działanie tymczasowe, czy trwałe, całkowite, czy częściowe), a także kopiowania oprogramowania w celu publikacji, dystrybucji, kontraktowania, odsprzedaży oprogramowania lub udostępniania go osobom trzecim, na przykład w Internecie.

2. ULMA Construction wyraźnie uznaje wszystkie prawa własności intelektualnej i wyłączne prawa do intelektualnego użytkowania w stosunku do oprogramowania ULMA Studio.

3. Licencja nie obejmuje przeniesienia jakiejkolwiek części własności oprogramowania na użytkownika przez ULMA Construction, takiej jak prawa autorskie lub (w stosownych przypadkach) prawa patentowe.

4. ULMA Construction uznaje ponadto, że prawa wymienione powyżej dotyczą programu komputerowego, instrukcji obsługi oraz wszystkich powiązanych informacji i materiałów pomocniczych.

IV. REZYGNACJA

1. Licencja wygasa automatycznie w przypadku odinstalowania oprogramowania.

2. W przypadku rezygnacji z umowy, bez względu na przyczynę takiego działania, Licencjobiorca musi natychmiast zaprzestać korzystania z oprogramowania i usunąć je z komputera, na którym jest zainstalowane. Licencjobiorca musi pisemnie potwierdzić, że w pełni wywiązał się z tego obowiązku.

V. MIEJSCE WYKONANIA I JURYSDYKCJA

1. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających lub związanych z umową między ULMA Construction a Licencjobiorcą będzie Oñati, Hiszpania.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIE Z  PLIKÓW COOKIE

ULMA Construction używa pliku dziennika w tym produkcie. Za pośrednictwem formularza gromadzone są następujące dane: (i) informacje uzyskane w momencie rejestracji; identyfikacja ogólnych i elektronicznych danych kontaktowych oraz (ii) dane generowane przez procesy elektroniczne (nawyki przeglądania Internetu), adres IP oraz informacje gromadzone przez pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne technologie.

Informacje te zostaną wykorzystane w celu zagwarantowania prawidłowego użytkowania oraz ulepszenia naszych produktów i zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy z nich korzystają, a także w celu poprawy przyjazności dla użytkownika i stabilności oprogramowania.

Aby uzyskać więcej informacji, użytkownik może zapoznać się z Polityką Ochrony Danych Osobowych i Polityką Plików Cookie ULMA Construction tutaj:

https://www.ulmaconstruction.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-cookies