Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

ULMA dołącza do inicjatywy UN Global Compact na rzecz zrównoważonego rozwoju

2024-05-28
W ramach swojego strategicznego celu wzmacniania zrównoważonego rozwoju we wszystkich działaniach biznesowych oraz zaangażowania i wspierania idei współpracy na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki ULMA dołączyła w marcu do inicjatywy ONZ Global Compact.

Global Compact to inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Jest katalizatorem globalnych zmian dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami - światem biznesu, administracją rządową, ekspertami oraz społeczeństwem obywatelskim, wspierając przedsiębiorstwa w dostosowaniu ich strategii do Dziesięciu Zasad UN Global Compact oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). To największa na świecie inicjatywa działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, która zrzesza ponad 23 800 członków z ponad 160 krajów.

ULMA przystępując do hiszpańskiej sieci UN Global Compact, która w tym roku obchodzi dwudziestą rocznicę swojego istnienia, zobowiązuje się do prowadzenia działalności, przestrzegając Dziesięciu Zasad dotyczących poszanowania środowiska, praw człowieka, prawa pracy oraz przeciwdziałania korupcji. Zasady te są w pełni zintegrowane z naszym sposobem działania i zawarte w naszym wewnętrznym Kodeksie Etyki.

Jesteśmy przekonani, że prawdziwy zrównoważony rozwój można osiągnąć jedynie poprzez współpracę z innymi podmiotami, co pozwoli osiągać szersze cele społeczne, takie jak 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które wraz z 169 celami szczegółowymi stanowią część planu działania zatwierdzonego przez 193 kraje członkowskie Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2015 r. pod nazwą Agenda 2030. Dotyczą one zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającego aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, obejmując m.in. takie tematy jak odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, godne warunki pracy i wzrost gospodarczy.

Realizując w swoich bieżących działaniach oraz planach Agendę 2030 oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju, ULMA oficjalnie dołącza do firm zaangażowanych w rozwój odpowiedzialnych łańcuchów dostaw, innowacyjnych i zrównoważonych produktów i usług a także promowanie praktyk przyczyniających się do łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

UN Global Compact dostarcza wsparcia merytorycznego i pozwala na wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w celu wspólnego kreowania i wspierania nowego podejścia do kluczowych tematów oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które wychodzą naprzeciw głównym globalnym wyzwaniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Dzięki naszemu członkostwu chcemy być jeszcze bardziej aktywni w tym zakresie, a dzięki międzynarodowej pracy zespołowej możemy być częścią realnych, globalnych zmian.

Rocznica przypadająca na 28 maja jest wyjątkową okazją nie tylko do docenienia pracy wykonanej przez hiszpańską sieć Global Compact, ale także do wzmacniania współpracy między różnymi podmiotami na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Igor Odriozola, oraz Manager ds. ESG Leire Martiarena jako przedstawiciele ULMA uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez hiszpańską sieć Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact.