Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Informacje finansowe

ULMA Construccion Polska  S.A.

Wybrane dane finansowe201120122013201420152016
Przychody netto ze sprzedaży produktów,   towarów i materiałów 286.859 246.626 197.852 171.431 161.772 166.208
Zysk (strata) na działalności   operacyjnej 65.667 24.682 -2.760 -17.115 -4.651 11.516
Zysk (strata) brutto 62.647 18.590 -5.181 -13.749 -130 14.136
Zysk (strata) netto 51.280 14.107 -4.744 -11.901 32 10.711
Aktywa razem 525.127 466.197 389.497 339.329 336.166 338.317
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 201.973 142.916 81.471 43.204 40.009 31.448
Zobowiązania długoterminowe 95.508 53.341 22.252 7.745 4.940 3.080
Zobowiązania krótkoterminowe 106.465 89.574 59.219 35.459 35.069 28.368
Kapitał własny 323.155 323.282 308.027 296.126 296.158 306.869
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na   jedną akcję 3,81 2 0 0 0 5,40

 

Grupa Kapitałowa ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe201120122013201420152016
Przychody netto ze sprzedaży produktów,   towarów i materiałów 294.490 259.393 209.471 192.492 182.411 180.487
Zysk (strata) na działalności   operacyjnej 72.508 32.604 3.907 (4.180) 9.023 16.608
Zysk (strata) brutto 60.939 25.637 393 (6.353) 7.290 16.830
Zysk (strata) netto 49.349 20.427 93 (5.590) 5.508 12.892
Aktywa razem 507.741 454.534 385.254 332.140 328.893 335.932
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 203.111 144.378 86.126 43.986 39.730 33.467
Zobowiązania długoterminowe 94.430 52.053 19.968 5.223 3.752 3.080
Zobowiązania krótkoterminowe 108.681 92.325 66.158 38.762 35.977 30.387
Kapitał własny 304.630 310.156 299.128 288.154 289.163 302.465
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na   jedną akcję 3,81 2 0 0 0 5,40

Pobierz wyniki finansowe