Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników, tj. osób odwiedzających, przeglądających i/lub  korzystających ze strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.ulmaconstruction.pl (dalej jako: „Strona www”) i/lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Strony www i usług oferowanych przez ULMA Construccion Polska S.A za jej pośrednictwem.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony www jest spółka ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w miejsc. Koszajec, adres: Koszajec 50, 05-840 Brwinów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055818, posiadająca nr NIP: 5270203299, REGON: 011201520, której kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi: 10 511 264,00 PLN  (dalej także jako: „Spółka”).

Spółka ULMA Construccion Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzone na Stronie www.

O planowanych zmianach treści niniejszej Polityki Prywatności ULMA Construccion Polska S.A. poinformuje Użytkowników za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na Stronie www, z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty ich wejścia w życie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Strony www odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182, dalej jako: „Ustawa”), w oparciu o:

  1. przepis art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Spółki jako administratora danych – celami, o których tu mowa jest, w szczególności, udzielnie odpowiedzi na każde zgłoszenie Użytkownika dokonane poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie www, jak również marketing usług własnych Spółki jako administratora danych, 
  2. przepis art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą – działaniami, o których tu mowa są, w szczególności:
    1. przygotowanie oferty dotyczącej wybranych usług, świadczonych przez Spółkę,
    2. rozpatrzenie aplikacji Użytkownika, zawierającej CV i inne dokumenty aplikacyjne przesłane przez Użytkownika za pomocą Strony www - w ramach prowadzonych przez Spółkę rekrutacji;
  3. przepis art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika – w przypadku usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Strony www, polegających w szczególności na wysyłce newslettera. 

ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że:

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, w szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

  2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych,

  3. podanie danych jest niezbędne w celu korzystania z usług Spółki świadczonych za pośrednictwem Strony www.

ULMA Construccion Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Spółka ULMA Construccion Polska S. A zastrzega sobie prawo gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Stronę www, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być one przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony www.

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe podane przez niego za pośrednictwem  Strony www są zgodne z prawdą, merytorycznie poprawne, dokładne, pełne i aktualne. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych stanowiących dane osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę tej osoby na podanie jej danych osobowych Spółce ULMA Construccion Polska S.A. oraz ich przetwarzanie przez tę spółkę w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Do danych osobowych zbieranych przez spółkę ULMA Construcion Polska S.A. mają bezpośredni dostęp jedynie jej upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony www, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku danych osobowych zbieranych za pomocą formularzy dostępnych na Stronie www, Użytkownik powinien wypełnić przynajmniej pola oznaczone gwiazdką; jeśli pola te nie zostaną wypełnione, ULMA Construccion Polska S.A. nie będzie w stanie odpowiedzieć na zgłoszenie Użytkownika dokonane za pomocą formularza.

ULMA Construccion Polska S.A. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z Ustawą, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Dane osobowe Użytkowników Strony www nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom i/lub osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów zrzeszonych w ramach spółek grupy kapitałowej ULMA, do których należą: ULMA Construction, ULMA Piping, ULMA Servicios Centrales (Grupa ULMA), ULMA Agrícola, ULMA Handling, ULMA Conveyor, ULMA Packaging i ULMA Architectural.

ULMA Construccion Polska S.A.

Administrator Danych Osobowych

Koszajec 50

02-840 Brwinów

Użytkownik może wykonać uprawnienia określone w niniejszej Polityce Prywatności,  przysługujące mu względem jego danych osobowych, kierując zgłoszenie na adres elektroniczny spółki: odo@ulmaconstruction.pl lub listownie, na adres siedziby spółki podany w niniejszej Polityce Prywatności. 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: odo@ulmaconstruction.pl.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data:     2015/01/28 r.