Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Informacje finansowe

ULMA Construccion Polska  S.A.

Wybrane dane finansowe20132014201520162017
Przychody netto ze sprzedaży produktów,   towarów i materiałów 197.852 171.431 161.772 166.208 181.208
Zysk (strata) na działalności   operacyjnej -2.760 -17.115 -4.651 11.516 22.016
Zysk (strata) brutto -5.181 -13.749 -130 14.136 23.093
Zysk (strata) netto -4.744 -11.901 32 10.711 18.351
Aktywa razem 389.497 339.329 336.166 338.317 334.127
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81.471 43.204 40.009 31.448 37.287
Zobowiązania długoterminowe 22.252 7.745 4.940 3.080 2.620
Zobowiązania krótkoterminowe 59.219 35.459 35.069 28.368 34.667
Kapitał własny 308.027 296.126 296.158 306.869 296.840
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na   jedną akcję 0 0 0 5,40 3,81

 

Grupa Kapitałowa ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe20132014201520162017
Przychody netto ze sprzedaży produktów,   towarów i materiałów 209.471 192.492 182.411 180.487 201.294
Zysk (strata) na działalności   operacyjnej 3.907 -4.180 9.023 16.608 30.980
Zysk (strata) brutto 393 -6.353 7.290 16.830 30.954
Zysk (strata) netto 93 -5.590 5.508 12.892 24.225
Aktywa razem 385.254 332.140 328.893 335.932 336.196
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86.126 43.986 39.730 33.467 40.371
Zobowiązania długoterminowe 19.968 5.223 3.752 3.080 2.621
Zobowiązania krótkoterminowe 66.158 38.762 35.977 30.387 37.750
Kapitał własny 299.128 288.154 289.163 302.465 295.825
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na   jedną akcję 0 0 0 5,40 3,81

Pobierz wyniki finansowe